نحوه خرید

محصولات شرکت را میتوان بعد از انتخاب به صورت سفارش تلفنی خریداری نمایید

کالای درخواستی حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت در اختیار شما قرار میگیرد.

 

شماره حساب بانک ملی: ۰۳۰۰۵۰۴۲۲۹۰۰۷

شماره کارت بانک ملی:   ۸۳۰۰ ۳۳۳۴ ۹۹۷۲ ۶۰۳۷

                                                     بنام حمید رضا بحرینی مقدم